Zákazník nepřihlášen
Přihlásit se
V košíku máte 0 položek v celkové ceně s DPH 0 Kč
cesky jazyk jazyk

E-SHOP

Dodací podmínky

 • OBCHODNÍ PODMÍNKY

  Jiřího Vencla, IČO: 110 74 191,

  s místem podnikání a bydlištěm: Týniště nad Orlicí, Mostecká 24, PSČ 517 21,

  pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese

  www.drevohracky.cz

  I.

  Úvodní ustanovení

  1.1.       Účelem těchto obchodních podmínek je upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím, kterým je vždy podnikatel pan Jiří Vencl, IČO: 110 74 191, s místem podnikání: Týniště nad Orlicí, Mostecká 24, PSČ 517 21 (dále jen „Prodávající“), na straně jedné a třetí osobou jako kupujícím na straně druhé (dále jen „Kupující“), prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího provozovaného na internetových stránkách - www.palubky-nabytek.cz (dále jen „obchodní podmínky“).

  1.2.       Prodávajícího lze kontaktovat kromě v provozovnách Prodávajícího uvedených na internetových stránkách www.drevohracky.cz, také na tel. č..: 494 370 333, mob.: 739 000 807, e-mail: nabytek.kostelec@seznam.cz.

  II.

  Uzavření kupní smlouvy

  2.1.       Na internetových stránkách Prodávajícího – www.palubky-nabytek.cz (dále jen „internetové stránky“) je zveřejněna specifikace zboží, které Prodávající nabízí k prodeji, a to včetně uvedení ceny tohoto zboží včetně DPH. Nabídka prodeje zboží, jeho ceny a dostupnost zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zveřejněny na internetových stránkách. Prodávající si vyhrazuje právo nabízené zboží, jakož i jeho cenu, kdykoli změnit. Taková změna však nemá vliv na již uzavřené kupní smlouvy.

  2.2.       Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na internetových stránkách obsahující zejména údaje o (I.) zboží, které má Kupující v úmyslu objednat, (II.) výši a způsobu úhrady kupní ceny za zboží a (III.) způsobu dodání zboží Kupujícímu a nákladů spojených s jeho dodáním (dále jen „objednávka“). Kupující je povinen v objednávce vyplnit zejména své jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonní kontakt, e-mailovou adresu a je-li Kupující osobou podnikající na základě živnostenského nebo jiného oprávnění a zboží kupuje v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti také své IČO a DIČ. Pokud je Kupující právnickou osobou, je Kupující povinen vyplnit vždy svoji obchodní firmu, IČ, DIČ, sídlo, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce.

  2.3.       Při objednávání zboží je Kupující oprávněn si vybrat některý z následujích způsobů dodání zboží:

  2.3.1.  osobní odběr v některé z následujících provozoven Prodávajícího:

  a)      v Týništi nad Orlicí ul. Mostecká 24

  na ostatních pobočkách bude doúčtovaná doprava formou: cena výrobku bude navýšena o 5 % od ceny výrobku, a to na následujících pobočkách:

        b) v Dolní Lhotě u Blanska (bývalý areál AGROZET)

        c) v Šumperku, ul. Příčná 22 (Bývalé dřevařské závody),

        d) v Olomouci, Holice u Olomouce, ul. Stará Přerovská 808/17

        e) v Opavě, ul.  Palhanecka 635/20, 74707 Opava - Jaktar

        f) v Praze, K Červenému dvoru 24, Praha 3 Žižkov

        dodání prostřednictvím přepravce (PPL, Česká pošta, DPD a ostatních).

  V případech, kdy kupní cena zboží činí méně než 3.000,- Kč, je zboží vždy dodáváno pouze prostřednictvím přepravce.

  2.4.       Odeslání objednávky Kupujícím je považováno za návrh kupní smlouvy. Odesláním objednávky Kupující prohlašuje, že veškeré jím vyplněné údaje v objednávce jsou pravdivé, správné a úplné, že se předem dostatečným způsobem seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s těmito obchodními podmínkami souhlasí.

  2.5.       Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Kupujícímu doručeno potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v jeho objednávce. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít s Kupujícím kupní smlouvu.

  2.6.       Prodávají je před potvrzením objednávky vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, zejména množství objednaného zboží a způsobu jeho doručení zvoleným Kupujícím, oprávněn vyzvat, a to i telefonicky, Kupujícího k dodatečnému potvrzení jeho objednávky. Bez toho, aniž by Kupující svoji objednávku dodatečně potvrdil, není Prodávající povinen zboží Kupujícímu dodat.

  2.7.       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

  III.

  Kupní cena a platební podmínky

  3.1.       Kupní cenu zboží objednaného Kupujícím spolu s případnými náklady spojenými s dodáním tohoto zboží (poštovné a balné) se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu:

  -      v hotovosti v provozovně Prodávajícího;

  -      v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v jeho objednávce;

  -      bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího, kterým je účet č.: 19-8558910237/0100, vedený u Komerční banky;

  a to v závislosti na způsobu úhrady kupní ceny, který si Kupující zvolil ve své objednávce.

  3.2.       V případě platby v hotovosti v provozovně Prodávajícího a platby v hotovosti na dobírku je kupní cena spolu s případnými náklady na dodání tohoto zboží splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena spolu s případnými náklady na dodání tohoto zboží splatná do 3 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

  3.3.       Prodávající poskytne Kupujícímu slevu z kupní ceny bez DPH za nákup zboží:

  -        ve výši 8% při nákupu zboží za kupní cenu nad 100.000,- Kč bez DPH,

  -        ve výši 6% při nákupu zboží za kupní cenu nad 50.000,- Kč bez DPH,

  -        ve výši 4% při nákupu zboží za kupní cenu nad 25.000,- Kč bez DPH,

  -        ve výši 2% při nákupu zboží za kupní cenu nad 15.000,- Kč bez DPH.

 • Při objednaní nad 10 000,-Kč vybíráme zálohu 30 % od celkové částky objednávky.

  Výše uvedené slevy nebudou Prodávajícím poskytnuty při nákupu zboží – stavebního materiálu, za který se považují zejm. palubky, podlahy nebo střešní krytina. Sleva se rovněž nevztahuje na zboží v akci.

  3.4.       Za kumulativního splnění těchto podmínek:

  -        předmětem kupní smlouvy je z části nebo zcela dodání zboží – palubek Kupujícímu, a

  -        Kupující si jako způsob dopravy zvolil osobní odběr na některé z provozoven Prodávajícího uvedené v čl. 2.3.1. písm. b) až h) těchto obchodních podmínek,

  si Prodávající vyhrazuje právo navýšit kupní cenu zboží – palubek o cenu uvedenou na určitě provozovně, na což bude Kupující upozorněn při vyplňování objednávky.

  IV.

  Dodací podmínky

  4.1.      Je-li zboží objednané Kupujícím skladem, činí doba dodání 3 až 7 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. V případě, že objednané zboží není skladem, je doba dodání zboží 3 až 5 týdnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud si Kupující zvolil při objednávání zboží uhrazení kupní ceny na základě pro forma faktury a je-li zboží skladem, bude zboží Prodávajícím dodáno ve lhůtě 3 až 5 dnů ode dne následujícího po dni, kdy bude na bankovní účet Prodávajícího připsána částka uvedená na pro forma faktuře.

  4.2.      Pokud si Kupující v objednávce zvolil možnost osobního odběru zboží v jedné z provozoven Prodávajícího, je Kupující oprávněn vyzvednout si zboží v Kupujícím zvolené provozovně Prodávajícího, a sice v pracovní době příslušné provozovny. Kupující je oprávněn si zboží vyzvednou poté, co bude Prodávajícím vyrozuměn o tom, že je zboží pro Kupujícího připraveno v provozovně k osobnímu odběru. Oznámení bude Prodávajícím Kupujícímu zasláno na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v jeho objednávce nebo sděleno telefonický.

  4.3.      Jestliže si Kupující v objednávce zvolil možnost zaslání zboží prostřednictvím přepravce na místo jím určené v objednávce, je kupující povinen zboží převzít při dodání. Ke kupní ceně bude v takovém případě účtováno Kupujícímu poštovné dle platného ceníku přepravce a dále balné dle velikosti zásilky a použitého materiálu na balení (určuje Prodávající). Pokud nebude Kupující při doručování zboží přepravcem zastižen na Kupujícím udané dodací adrese, nechá mu přepravce v poštovní schránce oznámení o uložené zásilce. Zásilka bude u přepravce uložena k vyzvednutí tří dny. Pokud nebude Kupujícímu zásilka doručena či Kupujícím v uvedené době vyzvednuta, bude přepravcem po uplynutí lhůty k vyzvednutí zásilky doručena zpět Prodávajícímu. Kupující je v takovém případě povinen nahradit Prodávajícímu veškeré náklady, které Prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží Kupujícímu vzniknou a dále manipulační poplatek ve výši 500,- Kč. Prodávající je zároveň oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

  4.4.      Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není Kupující povinen zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude být brán zřetel. Prodávající není povinen montovat, donášet zboží do patra.

  V.

  Odpovědnost za vady, záruka

  5.1.       Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady, které zboží má v době jeho dodání Kupujícímu.

  5.2.       Je-li Kupující spotřebitelem ve smyslu ust. § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), poskytuje Prodávající Kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, která počíná běžet dnem dodání zboží Kupujícímu.

  5.3.       Je-li Kupující podnikatelem ve smyslu ust. § 52 odst. 2 občanského zákoníku, záruka za jakost zboží se neposkytuje.

  5.4.       Odpovědnost za vady, jakož i záruka za jakost, se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, vady způsobené nevhodnou manipulací nebo způsobem ošetření, neodbornou montáží, jakož i vady způsobené Kupujícím po převzetí zboží. Vadou zboží není obvyklý barevný rozdíl a rozdíl ve struktuře přírodních materiálů, textilních a umělých materiálů. Vadou dále nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerancí, které připouštějí platné technické normy České republiky.

  5.5.       Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, potažmo práva za jakost zboží, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese kterékoli z provozoven Prodávajícího. Kupující je povinen při uplatnění práv z odpovědnosti za vady či záruky za jakost zboží předložit Prodávajícímu kromě reklamovaného zboží zároveň doklad o zaplacení, pokladní doklad či jiný doklad prokazující koupi zboží u Prodávajícího.

  5.6.       Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci vad zboží do 30-ti dnů ode dne jejího uplatnění Kupujícím, pokud nebude mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednána delší doba k vyřízení reklamace.

  VI.

  Odstoupení od smlouvy

  6.1.       Je-li Kupující spotřebitelem ve smyslu ust. § 52 odst. 3 občanského zákoníku a nejedná-li se o případy stanovené v ust. § 53 odst. 8 občanského zákoníku, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží. V této lhůtě musí být odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy doručeno Prodávajícímu. Odstoupením se kupní smlouva od počátku ruší.

  6.2.       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.1. těchto obchodních podmínek je Kupující povinen vrátit zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy, od níž Kupující odstoupil, Prodávajícímu spolu s odstoupením od kupní smlouvy. Kupující je povinen vrátit Prodávajícímu zboží nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu. Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí Kupující. Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude Prodávajícím převzato.

  6.3.       Pokud bude zboží vrácené Kupujícím dle čl. 6.2. těchto obchodních podmínek poškozeno, opotřebeno či z části spotřebováno, je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu škodu, která mu tímto vznikne. Uzavřením kupní smlouvy souhlasí Kupující s tím, že nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny za zboží.

  6.4.       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2. těchto obchodních podmínek je Prodávající povinen nejpozději do patnácti (15) dnů od dne doručení odstoupení Prodávajícímu vrátit Kupujícímu částku odpovídající kupní ceně zboží snížené o částku započtenou dle čl. 6.3. těchto obchodních podmínek. Prodávající není povinen nahradit Kupujícímu náklady vzniklé v souvislosti s dodáním zboží, které si nese Kupující sám. V případě nevrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu spolu s odstoupením od smlouvy dle 6.2. těchto obchodních podmínek běží lhůta pro vrácení částky odpovídající kupní ceně zboží snížené o částku započtenou dle čl. 6.3. těchto obchodních podmínek Kupujícímu až ode dne vrácení zboží.

  6.5.       Pokud zboží objednané Kupujícím není vůbec nebo v dostatečném množství skladem, případně pokud zboží nelze zajistit ani u dodavatele, vyrozumí o tom Prodávající Kupujícího na jím uvedený e-mail. Prodávající je v takovém případě oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v celém rozsahu. Prodávající je rovněž oprávněn bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost Kupujícímu e-mailem. Jestliže Kupující ve lhůtě uvedené Prodávajícím v e-mailu oznámí Prodávajícímu, že trvá na dodání té části zboží, která je skladem nebo kterou lze zajistit u dodavatele, mění se tím předmět kupní smlouvy tak, že předmětem kupní smlouvy je dále pouze toto zboží a Prodávající není povinen dodat Kupujícímu to zboží, jež není skladem nebo které nelze zajistit u dodavatele.

  VII.

  Práva a povinnosti stran

  7.1.       Prodávající na základě kupní smlouvy převádí za podmínek stanovených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami ze svého výlučného vlastnictví do vlastnictví Kupujícího zboží objednané Kupujícím a Kupující za podmínek stanovených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami zboží do svého vlastnictví přijímá a zavazuje se za objednané zboží uhradit Prodávajícímu kupní cenu.

  VIII.

  Ochrana osobních údajů

  8.1.      Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů, které uvedl do objednávky (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

  8.2.      Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží, nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou Prodávajícím zpracovávány po dobu neurčitou.

  IX.

  Závěrečná ustanovení

  9.1.       Ujednání kupních stran obsažená v kupní smlouvě mají přednost před odchylnými ustanoveními těchto obchodních podmínek.

  9.2.       Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím.

  9.3.       Práva a povinnosti výslovně neupravená kupní smlouvou ani těmito obchodními podmínkami se v případě, že je kupující spotřebitelem ve smyslu ust. § 52 odst. 3 občanského zákoníku, řídí ust. § 588 a násl. občanského zákoníku. Práva a povinnosti výslovně neupravená kupní smlouvou ani těmito obchodními podmínkami se v případě, že je kupující podnikatelem ve smyslu ust. § 52 odst. 2 občanského zákoníku, řídí ust. § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  9.4.       Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoli bez udání důvodů změnit. Jakákoli změna těchto obchodních podmínek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění nového znění těchto obchodních podmínek na internetových stránkách Prodávajícího. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené před zveřejněním změny těchto obchodních podmínek nejsou změnou těchto obchodních podmínek dotčena.

  9.5.       Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího.

  V Týništi nad Orlicí dne 01.08.2012

  Jiří Vencl

Designed & coded by GOLEM GROUP. Powered by Infotip.cz. Copyright © 2009 Dřevohračky, Jiří Vencl

Partnerské odkazy

www.vseprozenu.cz | Dětský bazar, aukce, mimibazar - mimiBazík.cz | http://www.i-shopy.cz/ | Dobchody.cz |